Шилэн данс

Төсөв, гүйцэтгэл – Дархан-Уул аймгийн Соёл, урлагийн газар (shilendans.gov.mn) 

Хөрөнгө оруулалт, тендер, худалдан авалт – Дархан-Уул аймгийн Соёл, урлагийн газар (shilendans.gov.mn)

Бусад – Дархан-Уул аймгийн Соёл, урлагийн газар (shilendans.gov.mn)

Шилэн данс 2022 – Шилэн данс (shilendans.gov.mn)

 

Ерөнхий нягтлан бодогч: Г.Энхжаргал /99038437/ dca@da.moc.gov.mn