thumbnail p2-920x516
p2-920x516
ᠭᠷᠦᠶᠢᠫ ᠤᠨ

ᠭᠷᠦᠶᠢᠫ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠳᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠮᠧᠨᠧᠵᠧᠷ ᠦᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠨᠳᠤᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠭᠣᠷᠢᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠠᠴᠠ ᠠᠪᠳᠠᠭ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠰᠣᠩᠭᠣᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ 2 ᠳᠠᠬᠢ ᠱᠠᠲᠤ ᠪᠢᠯᠡ᠃

ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ

11

ᠦᠵᠡᠪᠦᠷᠢ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ

10

ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠶᠡᠲᠦ ᠥᠪ

1

ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠲᠤ ᠥᠪ

1

ᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠴᠢᠳ

1

ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠦᠵᠦᠭᠡ

1